Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Denna tävling arrangeras av Aimpoint AB.

Anmälan till denna tävling innebär samtycke till att Aimpoint AB kan kontakta dig via e-post eller annan kommunikationsväg i syfte att informera eller marknadsföra företagets produkter. Du kan avsluta detta samtycke när helst du önskar.  

Att anmäla sig till tävlingen föranleder ingen anmälningsavgift eller köptvång. 

Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre samt ha ringa eller ingen erfarenhet av hagelskytte sedan tidigare. 

Anmälan till tävlingen kan ske till och med den 28/2 kl 12.00. Efter denna tidpunkt inkluderas inga ytterligare anmälningar. 

Vinnarna står själva för eventuella omkostnader direkt kopplade till deltagande i denna tävling, med undantag för kostnader som uttryckligen är angivna som en del av tävlingens pris. 

Priset är följande:

40 personer deltar vid utbildningstillfällen arrangerade och genomförda av Aimpoint AB med syfte att lära nybörjare hagelskytte genom att använda två olika testgrupper som utbildas på olika sätt. Utbildningen genomförs i Sörmland vid två tillfällen. 20 personer deltar mellan den 3/4 -4/4 2017 och 20 personer deltar mellan den 5/4-6/4 2017.  Aimpoint förbehåller sig rätten att fördela deltagarna till respektive utbildningstillfälle. Deltagarna får under tävlingsveckan tillgång till hagelbössor, skyddsutrustning och ammunition som Aimpoint tillhandahåller. Lämpliga kläder för nyttjande under utbildningen skall respektive deltagare själv medtaga. Kost och logi under utbildningen står Aimpoint AB för och deltagarna är inte ansvariga för att uppbära dessa kostnader. Deltagarna ansvarar själva för att bekosta och ombesörja transport till och från utbildningen i enlighet med programmets tidsschema. 

Deltagarna kan inte välja att istället få kontant ersättning motsvarande sitt pris. Priset kan inte heller överlåtas till tredje part. Eventuell vinstskatt står respektive vinnare själv för. En jury väljer ut vinnarna som deltar i utbildningen och vinnarna tillkännages den 10/3 2017 på Aimpoint ABs hemsida och Facebook-sida. Juryn förbehåller sig rätten att välja ut deltagare som har en lämplig bakgrund för att delta i utbildningen som testpersoner för olika metoder avseende hagelskytte. 

Besked till vinnarna sker skriftligen via e-post. Om en vinnare inte kan nås eller inte svarar på beskedet inom 3 dagar, förbehåller arrangörerna sig rätten att erbjuda någon annan priset att delta i utbildningen. All kommunikation i samband med tävlingen och under utbildningen sker på svenska. 

Information som deltagarna lämnar om sig och sin bakgrund i samband med anmälan till tävlingen förutsätts vara sanningsenlig. Det är viktigt att den e-postadress som anges är aktiv och fungerande eftersom det är den primära kontaktvägen. 

Vinnarna ger samtycke till att deras namn och bilder på dem används av Aimpoint AB i företagets marknadskommunikation. Vinnarna ger även samtycke till att Aimpoint AB använder beskrivningar och citat som dessa uppger i samband med anmälan eller deltagande i tävlingen i marknadsföringsmaterial.

All personinformation som vinnarna uppger i samband med anmälan och deltagandet i utbildningen används, lagras och bearbetas i enlighet med Personuppgiftslagen. Deltagarna har rätt att utkräva information om vilka personuppgifter som Aimpoint AB besitter om dem och få denna information korrigerad eller raderad om så önskas. Personuppgifterna kommer inte delges tredje part eller spridas utanför EU utan deltagarens förhandsgodkännande. 

Deltagande i denna tävling är att betrakta som en acceptans av tävlingsvillkoren.