Integritetspolicy Arbetssökande

Aimpoint Integritetspolicy
för Arbetssökande

Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i vår verksamhet. Vi värnar om din integritet och vi vill vara transparenta med vår personuppgiftsbehandling. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer rådande dataskyddsregler och interna rutiner. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet och utbildning.

Denna integritetspolicy förklarar för dig som söker arbete på Aimpoint AB eller på ett dotterbolag till Aimpoint AB, hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver även syftet med behandlingen och vilka rättigheter du har.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Aimpoint AB med dotterbolag, organisationsnummer 556245-9999, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Vår personuppgiftsbehandling
Vi behandlar personuppgifter från din ansökan. Vi inhämtar också information under rekryteringsprocessen vid intervjuer, referenstagning och sociala medier som är relevanta för tjänsten.

Vi behandlar personuppgifter för att rekrytera nya medarbetare till vakanta tjänster. Personuppgifter som kan förekomma i vår behandling är namn, personnummer, kontaktuppgifter, personligt brev, utbildning, arbetslivserfarenhet, certifiering, språkkunskaper, intervjuanteckningar och testresultat.

Vi behandlar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen med stöd av intresseavvägning och inhämtar ditt samtycke för deltagande i tester.

Vill du finnas med i vår kandidatdatabas för framtida lediga tjänster, lämnar du ditt samtycke för detta syfte.

Om du inte vill lämna ditt samtycke för tester, kan du dessvärre inte delta i rekryteringsprocessen.

Huvudregeln är att personuppgifter som är kopplade till rekryteringsprocessen sparas i två år. Det finns vissa undantag, t.ex. vissa tester raderas direkt efter inhämtandet.

CV sparas för framtida rekryteringar så länge samtycket finns på plats.

 

Vem tar del av dina personuppgifter?
De som kan komma att ta del av dina känsliga eller skyddsvärda personuppgifter är HR-avdelningen, rekryterande chef samt företag som hjälper oss med rekrytering och tester.

Personuppgifterna kommer även att delas med system- och driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Aimpoints räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt med sekretess.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land
Aimpoint överför inte personuppgifter i rekryteringsprocessen utanför EU/EES.

 

Vilka rättigheter har du?
Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att få ett registerutdrag en gång per år med de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära att personuppgifter vi har om dig som inte stämmer eller är ofullständiga ska bli rättade. 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om behandlingen inte längre är nödvändig för ändamålet. 

Du har även rätt att kräva att behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har synpunkter på att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga.  

Rätt att återkalla samtycke och invända mot behandling

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om behandlingen är baserad på intresseavvägning, men det kan innebära att vi inte kan fortsätta rekryteringsprocessen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att överföra personuppgifter till en annan part om personuppgiftsbehandlingen görs med stöd av samtycke och under förutsättning att det är tekniskt möjligt.

Rätt vid automatiska beslut

Du är inte föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling på Aimpoint. Men vi vill ändå informera dig om att du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga påföljder. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal eller du har gett ditt samtycke. Detta gäller inte heller om det är tillåtet enligt en särskild lagstiftning.

Rätt att rikta klagomål till Datainspektionen

Om du anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.
Om du har frågor kopplat till vår personuppgiftsbehandling för dig som anställd, kontakta Aimpoints GDPR-ansvarig på HR här.

 

Malmö den 21 januari 2021